EPALS Provider
Termíny kurzů

Brno

12.-13.1.2023 - kapacita kurzu naplněna.

14.-15.1.2023 - kapacita kurzu naplněna.

13.-14.5.2023 - kapacita kurzu naplněna.

15.-16.5.2023 - kapacita kurzu naplněna.

7.-8.9.2023 - kapacita kurzu naplněna.

9.-10.9.2023- kapacita kurzu naplněna.

Hradec Králové

Pro rok 2023 nejsou v Hradci Králové plánovány žádné termíny.

Účastnické poplatky

 

Poplatek za účast na kurzu je 16.500,- Kč.

V poplatku je zahrnuto kompletní stravování během obou dnů kurzu (obědy v místě konání kurzu a společná večeře 1. den kurzu, kávové přestávky, nealkoholické nápoje), učebnice EPALS v elektronickém formátu (anglicky), platba za místo v kurzu v databázi ERC (COSY Course System), vystavení mezinárodního certifikátu ERC s platností 3 roky (po úspěšném složení písemné a praktické zkoušky).

Místo konání
Brno

Simulační centrum LF MU Brno
Centrum pro rozvoj klinických kompetencí

Kamenice 3, 625 00 Brno

SIMU je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. V přízemí budovy se nachází urgentní příjem s plně vybaveným vozem záchranné zdravotnické služby. Lůžkovým výtahem se dostanete do nemocničního patra, které disponuje operačními sály, jednotkami intenzivní péče, standardními pokoji a místnostmi pro výuku virtuálních 3D simulací. Na střeše objektu se nachází heliport. SIMU je vybaveno reálnou zdravotnickou techniku, simulátory, výukovými modely i trenažery.

Hradec Králové

Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové poskytuje odpovídající zázemí pro konání kurzu, současně je možné využít i jeho ubytovací kapacity a kryté parkoviště. Nachází se v klidné části města, v bezprostředním sousedství historického centra.

 

Cíl kurzu

Kurz EPALS je certifikovaným kurzem Evropské resuscitační rady (ERC, European Resuscitation Council) a je určen všem zdravotnickým profesionálům, u kterých lze předpokládat, že se mohou podílet na zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30-60 minutách (novorozence, kojence, většího dítěte), ať již v nemocnici nebo v rámci přednemocniční péče. Cílem kurzu je vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro péči o dítě s respiračním nebo oběhovým selháním z různých příčin, a zábránit progresi kritického stavu do srdeční zástavy. Při výuce je kladen důraz na schopnosti týmové práce v resuscitačním týmu a jeho vedení, vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen výhradně pro zdravotnické profesionály, kteří mohou v běžné klinické praxi provádět rozšířenou neodkladnou resuscitaci u dětí nebo poskytovat léčbu kriticky nemocným dětem v rámci plnění svých pracovních povinností nebo zajišťují její výuku. Nejčastějšími účastníky kurzu jsou lékaři všech specializací, zejména lékaři oborů urgentní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, dále zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry pracující na odděleních intenzivní nebo resuscitační péče, operačních sálech, urgentních příjmech nemocnic nebo zdravotnických záchranných službách.

Podmínkou pro účast v kurzu je vykonávání klinické praxe a ukončené zdravotnické vzdělání, např. ukončené studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zdravotnického zaměření, střední zdravotnické škole nebo lékařské fakultě (výjimku lze udělit pouze studentům 5. a 6. ročníku LF, pokud jejich počet v kurzu nepřesáhne 10 % celkového počtu účastníků).

Příprava před zahájením kurzu

Program kurzu zahrnuje nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží měsíc před zahájením kurzu přístup k učebnici v elektronické verzi (PDF ke stažení na internetových stránkách erc.edu pro všechny zaregistrované účastníky).

ERC umožňuje všem registrovaným účastníkům kurzu EPALS na svých stránkách přístup do e-learningové části kurzu, tzv. VLE, virtual learning environment. E-learningová část shrnuje teoretické znalosti nezbytné pro absolvování samotné hands-on části kurzu. Součástí VLE je také pre-course test, který mají povinnosti absolvovat všichni účastníci kurzu. Samotný kurz EPALS je zaměřen na integraci znalostí a nácvik praktických dovedností a předpokládá samostatné nastudování teoretických základů předem. Vzhledem k tomu již hands-on část kurzu (prezenční dvoudenní část) neobsahuje žádné přednášky, ale pouze interaktivní diskuze, workshopy a praktické nácviky.

Přijeďte prosím na kurz připraveni, abyste z něj vytěžili maximum! Čtěte učebnici a absolvujte on-line část kurzu a pre-course test. Tento test nemá žádný vliv na celkové hodnocení, slouží pouze jako podklad k hodnocení pokroku jednotlivých účastníků. Počet pokusů k absolvování pre-course testu není omezen. Očekává se, že před absolvováním hands-on části by měl účastník dosáhnout hodnocení alespoň 70 %.

Přístup do profilu účastníka je možný na stránkách www.erc.edu v sekci CoSy (Course System), podrobný návod přijde registrovaným účastníkům, kteří budou mít uhrazen účastnický poplatek, e-mailem.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce

Instruktoři

Instruktorský tým je tvořen zkušenými lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří byli pro tuto činnost vybráni týmem zahraničních instruktorů ERC a následně absolvovali několikaletý certifikovaný výcvik.

O kurzu

Požadavky na organizační a personální zajištění výuky, počet vyučovacích hodin, učebnice, pomůcky a zkušební testy jsou definovány závaznými pravidly ERC, tzv. Course Rules, která schvaluje Joint International Course Committee (JICC). Formát kurzu, metodika výuky a odborný obsah musí být shodné ve všech zemích EU, kde je kurz vyučován. Minimální délka praktické části výuky je 15 hodin a 40 minut (bez přestávek a doby nutné k vykonání závěrečné zkoušky), které mohou být rozděleny do dvou nebo tří dnů. Výhradním organizátorem kurzů EPALS v České republice je Česká resuscitační rada, oficiální partner ERC, na základě platného smluvního vztahu. Povinností České resuscitační rady je rovněž příprava budoucích instruktorů a zajištění kontroly kvality.

Kurz EPALS je mimo jiné zaměřen na:

 • rozpoznání a léčbu kriticky nemocného dítěte (zajištění dýchacích cest, řešení obtíží s dýcháním a oběhem)
 • intraoseální infúzní léčbu
 • léčbu šokových stavů
 • nácvik zajištění kriticky nemocného dítěte v modelových situacích
 • nácvik základní neodkladné resuscitace dítěte (PBLS)
 • nácvik algoritmů rozšířené neodkladné resuscitace dítěte (PALS)
 • nácvik resuscitace novorozence v podmínkách mimo porodnici (NLS)
 • léčbu obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO)
 • léčbu defibrilovatelných a nedefibrilovatelných rytmů, bezpečnou defibrilaci
 • nácvik modelových situací (hrozící) srdeční zástavy, závažného traumatu a dalších situací optenciálně ústících v respirační či oběhové selhání u dětí s důrazem na týmovou spolupráci a netechnické dovednosti
 • poresuscitační péči, bezpečný transport a předání pacienta na cílové pracoviště
Potvrzení registrace a platba

Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát kurzu, Lucie Lapešová, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na kurzu obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dní po úhradě tj. připsání plné částky na účet kurzu. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail: fakturace@hanzo.cz.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. Veškeré poplatky spojené s účastí na kurzu tj. registrační poplatek a ev. ubytování musí být uhrazeny nejpozději 35 dnů před začátkem kurzu.

Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Přesunutí registrace na jiný termín není v žádném případě možné.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s.
Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové
Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o.
Adresa majitele účtu Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Číslo účtu 250 028 8273/2010
IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273
SWIFT FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace

Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o.. 

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.

Storno podmínky

Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Přesunutí registrace na jiný termín není v žádném případě možné.

Veškeré poplatky spojené s účastí na kurzu tj. registrační poplatek a ev. ubytování musí být uhrazeny nejpozději 35 dnů před před začátkem kurzu. Nebudou-li poplatky do tohoto termínu uhrazeny, registrace bude automaticky stornována.

Bezplatné storno registrace je možné nejpozději 35 dnů před termínem konání kurzu. Při písemném zrušení registrace 34 -28 dnů před prvním dnem konání kurzu vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Při zrušení registrace 27 a méně dnů před prvním dnem konání kurzu není možné zaplacenou částku vrátit.

V odůvodněných případech je možné registraci převést na jiného účastníka. Administrativní poplatek za převod registrace činí 300,-. Využije-li původní účastník služby vzdělávacího portálu ERC CoSy (přístup k obsahu e-learningu), je ERC účtován ještě poplatek 1.500,- za místo v kurzu. Převod registrace bude dokončen až po úhradě všech příslušných poplatků.

Kontakt
Odborná garance

Vedení kurzu

Česká resuscitační rada

 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Rozsíval
 • prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Organizátor kurzu

Česká resuscitační rada

Národní koordinátor kurzů EPALS

 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
Organizační zajištění

Dotazy týkající se termínů, registrací, plateb apod. směřujte na sekretariát České resuscitační rady

HANZO Production, spol. s r.o.

Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Lucie Lapešová

e-mail: lapesova@hanzo.cz

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.