EPALS Provider
Termíny kurzů

Centrum kurzů: ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA, HRADEC KRÁLOVÉ

Termíny kurzů EPALS pro rok 2024 nebyly stanoveny

Centrum kurzů: SIMU, BRNO

Termíny kurzů EPALS v SIMU najdete na webu organizátora: https://www.med.muni.cz/simu/kurzy#kurz_EPALS | registrace účastníků na kurzy v SIMU od 01.01.2024 nezajišťuje ČRR

Kalendář všech kurzů ERC najdete na webuhttps://cosy.erc.edu/cs/sessions/calendar

Účastnické poplatky

 

Poplatek za účast v kurzu EPALS 16.500,- Kč

V registračním poplatku je zahrnuto kompletní stravování během obou dnů kurzu (obědy v místě konání kurzu a společná večeře 1. den kurzu, kávové přestávky, nealkoholické nápoje), učebnice EPALS v elektronickém formátu (anglicky), přístup do online části kurzu (česky nebo anglicky), platba za místo v kurzu v databázi ERC (COSY Course System), vystavení mezinárodního certifikátu ERC s platností 3 roky (po úspěšném složení písemné a praktické zkoušky formu kontinuálního hodnocení).

Místo konání
Hradec Králové

EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

Moderní hotelový komplex, který se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Hradce Králové. Hotel poskytuje zázemí pro kurzy EPALS v elegantní historické budově, která disponuje klimatizovanými místnostmi s nadstandardním pohodlím. Účastníci mohou využít ubytovací kapacity přímo v místě konání kurzu (ubytování není součástí registračním poplatku) a kryté parkoviště.

 

Cíl kurzu

Kurz EPALS je certifikovaným kurzem Evropské resuscitační rady (ERC, European Resuscitation Council) a je určen všem zdravotnickým profesionálům, u kterých lze předpokládat, že se mohou podílet na zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30-60 minutách (novorozence, kojence, většího dítěte), ať již v nemocnici nebo v rámci přednemocniční péče. Cílem kurzu je vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro péči o dítě s respiračním nebo oběhovým selháním z různých příčin, a zábránit progresi kritického stavu do srdeční zástavy. Při výuce je kladen důraz na schopnosti týmové práce v resuscitačním týmu a jeho vedení, vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen výhradně pro zdravotnické profesionály, kteří mohou v běžné klinické praxi provádět rozšířenou neodkladnou resuscitaci u dětí nebo poskytovat léčbu kriticky nemocným dětem v rámci plnění svých pracovních povinností nebo zajišťují její výuku. Nejčastějšími účastníky kurzu jsou lékaři všech specializací, zejména lékaři oborů urgentní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, dále zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry pracující na odděleních intenzivní nebo resuscitační péče, operačních sálech, urgentních příjmech nemocnic nebo zdravotnických záchranných službách.

Podmínkou pro účast v kurzu je vykonávání klinické praxe a ukončené zdravotnické vzdělání, např. ukončené studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zdravotnického zaměření, střední zdravotnické škole nebo lékařské fakultě (výjimku lze udělit pouze studentům 5. a 6. ročníku LF, pokud jejich počet v kurzu nepřesáhne 10 % celkového počtu účastníků).

Příprava před zahájením kurzu

Program kurzu zahrnuje nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží měsíc před zahájením kurzu přístup k učebnici v elektronické verzi (PDF ke stažení na internetových stránkách erc.edu pro všechny zaregistrované účastníky).

ERC umožňuje všem registrovaným účastníkům kurzu EPALS na svých stránkách přístup do e-learningové části kurzu, tzv. VLE, virtual learning environment. E-learningová část shrnuje teoretické znalosti nezbytné pro absolvování samotné hands-on části kurzu. Součástí VLE je také pre-course test, který mají povinnosti absolvovat všichni účastníci kurzu. Samotný kurz EPALS je zaměřen na integraci znalostí a nácvik praktických dovedností a předpokládá samostatné nastudování teoretických základů předem. Vzhledem k tomu již hands-on část kurzu (prezenční dvoudenní část) neobsahuje žádné přednášky, ale pouze interaktivní diskuze, workshopy a praktické nácviky.

Přijeďte prosím na kurz připraveni, abyste z něj vytěžili maximum! Čtěte učebnici a absolvujte on-line část kurzu a pre-course test. Tento test nemá žádný vliv na celkové hodnocení, slouží pouze jako podklad k hodnocení pokroku jednotlivých účastníků. Počet pokusů k absolvování pre-course testu není omezen. Očekává se, že před absolvováním hands-on části by měl účastník dosáhnout hodnocení alespoň 70 %.

Přístup do profilu účastníka je možný na stránkách www.erc.edu v sekci CoSy (Course System), podrobný návod přijde registrovaným účastníkům, kteří budou mít uhrazen účastnický poplatek, e-mailem.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce

Instruktoři

Instruktorský tým je tvořen zkušenými lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří byli pro tuto činnost vybráni týmem zahraničních instruktorů ERC a následně absolvovali několikaletý certifikovaný výcvik.

O kurzu

Požadavky na organizační a personální zajištění výuky, počet vyučovacích hodin, učebnice, pomůcky a zkušební testy jsou definovány závaznými pravidly ERC, tzv. Course Rules, která schvaluje Joint International Course Committee (JICC). Formát kurzu, metodika výuky a odborný obsah musí být shodné ve všech zemích EU, kde je kurz vyučován. Minimální délka praktické části výuky je 15 hodin a 40 minut (bez přestávek a doby nutné k vykonání závěrečné zkoušky), které mohou být rozděleny do dvou nebo tří dnů. Výhradním organizátorem kurzů EPALS v České republice je Česká resuscitační rada, oficiální partner ERC, na základě platného smluvního vztahu. Povinností České resuscitační rady je rovněž příprava budoucích instruktorů a zajištění kontroly kvality.

Kurz EPALS je mimo jiné zaměřen na:

 • rozpoznání a léčbu kriticky nemocného dítěte (zajištění dýchacích cest, řešení obtíží s dýcháním a oběhem)
 • intraoseální infúzní léčbu
 • léčbu šokových stavů
 • nácvik zajištění kriticky nemocného dítěte v modelových situacích
 • nácvik základní neodkladné resuscitace dítěte (PBLS)
 • nácvik algoritmů rozšířené neodkladné resuscitace dítěte (PALS)
 • nácvik resuscitace novorozence v podmínkách mimo porodnici (NLS)
 • léčbu obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO)
 • léčbu defibrilovatelných a nedefibrilovatelných rytmů, bezpečnou defibrilaci
 • nácvik modelových situací (hrozící) srdeční zástavy, závažného traumatu a dalších situací optenciálně ústících v respirační či oběhové selhání u dětí s důrazem na týmovou spolupráci a netechnické dovednosti
 • poresuscitační péči, bezpečný transport a předání pacienta na cílové pracoviště
Potvrzení registrace a platba

Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát kurzu, Lucie Lapešová, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na kurzu obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dní po úhradě tj. připsání plné částky na účet kurzu. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail: fakturace@hanzo.cz.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. Veškeré poplatky spojené s účastí na kurzu tj. registrační poplatek a ev. ubytování musí být uhrazeny nejpozději 35 dnů před začátkem kurzu.

Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Přesunutí registrace na jiný termín není v žádném případě možné.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s.
Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové
Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o.
Adresa majitele účtu Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Číslo účtu 250 028 8273/2010
IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273
SWIFT FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace

Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o.. 

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.

Storno podmínky

Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Přesunutí registrace na jiný termín není v žádném případě možné.

Veškeré poplatky spojené s účastí na kurzu tj. registrační poplatek a ev. ubytování musí být uhrazeny nejpozději 35 dnů před před začátkem kurzu. Nebudou-li poplatky do tohoto termínu uhrazeny, registrace bude automaticky stornována.

Bezplatné storno registrace je možné nejpozději 35 dnů před termínem konání kurzu. Při písemném zrušení registrace 34 -28 dnů před prvním dnem konání kurzu vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Při zrušení registrace 27 a méně dnů před prvním dnem konání kurzu není možné zaplacenou částku vrátit.

V odůvodněných případech je možné registraci převést na jiného účastníka. Administrativní poplatek za převod registrace činí 300,-. Využije-li původní účastník služby vzdělávacího portálu ERC CoSy (přístup k obsahu e-learningu), je ERC účtován ještě poplatek 1.500,- za místo v kurzu. Převod registrace bude dokončen až po úhradě všech příslušných poplatků.

Kontakt
Odborná garance

Vedení kurzu

Česká resuscitační rada

 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Rozsíval
 • prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Organizátor kurzu

Česká resuscitační rada

Národní koordinátor kurzů EPALS

 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
Organizační zajištění

Dotazy týkající se termínů, registrací, plateb apod. směřujte na sekretariát České resuscitační rady

HANZO Production, spol. s r.o.

Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Lucie Lapešová

e-mail: lapesova@hanzo.cz

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.