O radě
Základní informace

Multidisciplinární organizace pro neodkladnou resuscitaci a urgentní medicínu.

Oficiální partner European Resuscitation Council pro Českou republiku.

Česká resuscitační rada
Spolupráce s odbornými společnostmi ČLS JEP

ČRR spolupracuje s vybranými odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) s cílem zajistit kontinuitu předávání informací a unifikovat provádění neodkladné resuscitace ve všech akutních oborech medicíny, jejichž náplní je péče o nemocné s náhlou zástavou oběhu:

 • Česká společnost intenzivní medicíny
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká pediatrická společnost
Česká resuscitační rada
Požadavky na organizaci typu "National Council"
 • poslání a cíle v souladu se stanovami European Resuscitation Council (ERC)
 • multidisciplinarita (kardiologie, anesteziologie, urgentní medicína, intenzivní medicína apod.)
 • realizace činnosti a aktivit na národní úrovni
 • reprezentativní úloha pro všechny činnosti související s problematikou neodkladné resuscitace v dané zemi
 • uznání v pozici hlavní organizace zaměřené na problematiku kardiopulmonální resuscitace
 • demokratická struktura
 • zajišťění vnitřního dohledu nad kurzy organizovanými ČRR
 • umožnění dohledu ERC nad pořádanými kurzy neodkladné resuscitace
 • účast na pracovních aktivitách ERC
 • umožnění účasti zástupce vlády na fungování organizace (není podmínkou)
Historie
Založení České resuscitační rady

Na konci května 2010 byla na univerzitní půdě Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové založena Česká resuscitační rada (ČRR), partnerská organizace Evropské rady pro resuscitaci (ERC, European Resuscitation Council). Předmětem zájmu nové multidisciplinární organizace je komplexní problematika neodkladné resuscitace a souvisejících oblastí urgentní medicíny.

Přípravná fáze vedoucí k založení ČRR byla iniciována písemnou žádostí předsedy ERC, prof. Berndta Böttigera, adresovanou na konci roku 2009 všem aktivním členům ERC v České republice. ERC u nás postrádala funkčního a spolehlivého partnera, a proto bylo hlavním požadavkem pokusit se vytvořit organizaci, která by začala plnit úlohu české národní rady pro resuscitaci (National Resuscitation Council).

Vznik ČRR byl podpořen třemi významnými odbornými společnostmi ČLS JEP, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) pod vedením prof. Karla Cvachovce, Českou společností intenzivní medicíny (ČSIM) pod vedením prof. Vladimíra Černého a Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) pod vedením MUDr. Jany Šeblové, které hrají dominantní úlohu na poli poskytování resuscitační péče nemocným s náhlou zástavou oběhu. Po několika jednáních v rámci výborů výše uvedených společností byl návrh na založení ČRR schválen a projektu byla vyjádřena jednoznačná podpora. Současně bylo navrženo doplnění budoucího výboru ČRR o členy České kardiologické společnosti a České pediatrické společnosti, které velmi rychle a ochotně zvolili svoje zástupce do přípravného výboru. Nová česká organizace těmito kroky získala jednoznačně multidisciplinární charakter a splnila tak všechny požadavky nezbytné pro uznání za národního partnera ze strany ERC. S tímto uspořádáním bude zároveň schopna šířit svoje cíle ve vztahu k neodkladné resuscitaci jednotně napříč celým spektrem oborů poskytujících resuscitační péči ve všech věkových skupinách. Vývoj jednání v průběhu roku 2010 vzdáleně připomínal proces zakládání ERC na Univerzitě v Antverpách (1988), jehož se zúčastnili zástupci European Society of Cardiology, European Intensive Care Society a European Academy of Anaesthesiology.

Hlavním posláním nově vzniklé organizace je podpora a koordinace výuky neodkladné resuscitace v souladu s doporučeními ERC a vytváření standardizovaných vzdělávacích programů pro širokou veřejnost, od laiků po vysoce kvalifikované lékaře. V souvislosti se zveřejněním nových doporučených postupů pro neodkladnou resuscitaci (18. října 2010) zajistí výbor ČRR oficiální překlad nových Guidelines 2010 do českého jazyka. Guidelines se už dnes nevěnují výhradně kardiopulmonální resuscitaci, ale všem kritickým stavům, které mohou zástavu oběhu způsobit. Obsahují proto část zaměřenou na akutní koronární syndromy, srdeční arytmie, zvláštní pozornost je věnována zástavě oběhu za zvláštních okolností (např. při tonutí, intoxikacích, anafylaxi, astmatu, traumatech, náhodné hypotermii, zcela nově bude zařazena problematika lavinových nehod). Jedná se o situace, kdy je zástava oběhu považována za potenciálně reverzibilní stav a přežití je možné při časném zahájení specifické léčby. Součástí doporučení je rovněž problematika etiky v souvislosti s ukončováním nebo nezahajováním marné péče, zásady výuky resuscitace apod. Vzhledem k velkému rozsahu doporučených postupů byly v rámci ČRR v září 2010 zformovány pracovní skupiny s definovanou odpovědností za vybrané oblasti neodkladné resuscitace i konkrétní činnosti organizace.

Paralelně proběhla jednání s týmy zahraničních instruktorů, kteří by umožnili otevření certifikovaných kurzů Advanced Life Support Provider (ALS) – první kurzy jsou plánovány již na rok 2011. Dvoudenní kurzy ALS patří celosvětově k nejkvalitnějším a nejintenzivnějším kurzům neodkladné resuscitace. Získaný certifikát je v řadě zemí podmínkou pro získání pracovního místa na záchranné službě nebo vybraných pracovištích nemocnic. Kurzy ALS jsou vhodné zejména pro lékaře, sestry v intenzivní péči a zdravotnické záchranáře, jsou zakončeny písemným testem a zkouškou praktických dovedností s důrazem na schopnost vedení resuscitačního týmu. Za prioritu ČRR je považováno doškolení vlastního personálu s cílem zapojit do výuky alespoň částečně české instruktory.

V rámci preventivní činnosti ke snižování incidence a následků náhlé zástavy oběhu jsou připravovány dva dlouhodobé projekty. Registr automatizovaných externích defibrilátorů (AED) s online propojením na software operačních středisek zdravotnických záchranných služeb by měl přispět k častějšímu využívání těchto přístrojů. Počty AED v České republice již dosahují několika set, ale jejich praktické použití je zcela výjimečné. Dalším projektem bude vytvoření národního resuscitačního registru, který by měl být kromě získávání validních údajů o epidemiologii, incidenci a úspěšnosti léčby nemocných s náhlou zástavou oběhu účelně využíván jako nástroj pro zlepšování kvality poskytované péče i ověřování účinnosti nových postupů a doporučení do praxe.
Neméně podstatnými úkoly ČRR bude obnovení dobrého jména a prestiže české národní rady pro resuscitaci a vytvoření stabilní členské základny.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.