Naše cíle

Pro záchranu lidských životů zajištěním kvalitní resuscitace ve všech situacích!

 1. Podpora a koordinace výuky kardiopulmonální resuscitace v souladu s platnými doporučenými postupy European Resuscitation Council v České republice.
 2. Realizace vzdělávacích programů resuscitace pro širokou veřejnost, od laiků po vysoce specializované lékaře.
 3. Organizace certifikovaných kurzů European Resuscitation Council (ERC) ve spolupráci s mezinárodním týmem instruktorů, např. Advanced Life Support (ALS), Immediate Life Support (ILS), European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) nebo Generic Instructor Course (GIC).
 4. Tvorba oficiálních doporučených postupů a výukových materiálů pro jednotné provádění neodkladné resuscitace v České republice v souladu s doporučenými postupy European Resuscitation Council.
 5. Preventivní činnost s cílem snižování výskytu a následků náhlé zástavy oběhu ve všech věkových skupinách.
 6. Zlepšování kvality neodkladné resuscitace a podpora systematické kontroly resuscitační praxe v České republice.
 7. Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny formou publikací, přednášek a odborných konferencí.
 8. Organizační zajištění odborných akcí souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace a urgentní medicíny.
 9. Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, výzkumu i provádění neodkladné resuscitace.
 10. Poskytování poradenských služeb ve všech oblastech souvisejících s neodkladnou resuscitací a urgentní medicínou.
Naše cíle

Stanovy

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení je Česká resuscitační rada. Zkratka názvu občanského sdružení je ČRR. Anglický překlad názvu občanského sdružení je Czech Resuscitation Council.
 2. ČRR je multidisciplinární organizací pro neodkladnou resuscitaci a urgentní medicínu. ČRR je oficiálním partnerem European Resuscitation Council pro Českou republiku.
 3. Sídlo ČRR se nachází na adrese: sekretariát Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

Článek II.
Statut sdružení

 1. ČRR se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., „O sdružování občanů“. ČRR je samostatnou právnickou osobou.
 2. ČRR je dobrovolným, odborným sdružením, v němž se občané organizují na základě společného zájmu o výuku a vzdělávání, vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny.

Článek III.
Cíle a poslání České resuscitační rady

 1. Podpora a koordinace výuky neodkladné resuscitace v České republice v souladu s doporučeními European Resuscitation Council. Příprava a realizace standardizovaných vzdělávacích programů a kurzů neodkladné resuscitace pro širokou veřejnost, od laiků po vysoce kvalifikované lékaře.
 2. Vytváření oficiálních doporučených postupů, léčebných standardů a výukových materiálů pro jednotné provádění neodkladné resuscitace v České republice v souladu s doporučeními European Resuscitation Council. Preventivní činnost s cílem snižování incidence a následků náhlé zástavy oběhu.
 3. Zlepšování kvality neodkladné resuscitace v České republice. Podpora systematické kontroly resuscitační praxe, včetně standardizace záznamů o provedených neodkladných resuscitacích.
 4. Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny formou publikací, přednášek a konferencí. Podpora využívání nových vědeckých poznatků v praxi.
 5. Organizační zajištění konferencí a dalších odborných akcí souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace a urgentní medicíny.
 6. Zvyšování politického a veřejného povědomí o požadavcích kladených na prevenci a léčbu nemocných s náhlou zástavou oběhu.
 7. Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, výzkumu i vlastního provádění neodkladné resuscitace.
 8. Poskytování poradenských služeb ve všech oblastech souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace a urgentní medicíny.
 9. Formami činnosti k dosahování cílů sdružení jsou zejména: a) evidence členů sdružení; b) spolupráce s odbornými lékařskými společnostmi, zejména pak s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (dále jen ČSARIM), Českou společností intenzivní medicíny (dále jen ČSIM), Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof (dále jen SUMMK), Českou kardiologickou společností (dále jen ČKS) a Českou pediatrickou společností (dále jen ČPS); c)   spolupráce se státními i nestátními institucemi v oblasti diagnostických, léčebných a preventivních postupů souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace a urgentní medicíny; d) spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi, zejména s European Resuscitation Council; e) rozvoj mezinárodní spolupráce, výměna informací a styků mezi odborníky v resuscitační medicíně; f) jako vedlejší (doplňkovou) činnost je ČRR oprávněna vykonávat i výdělečnou činnost. Za tímto účelem může ČRR zakládat obchodní nebo jiné společnosti, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší (doplňková) činnost občanského sdružení ČRR může spočívat rovněž v organizaci odborných a vzdělávacích akcí, podpoře vědecké a publikační činnosti a výkonu nakladatelské a vydavatelské činnosti, stejně tak jako v další hospodářské činnosti (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit apod.); g) konkrétní činnost a způsob užití prostředků k činnosti určuje výbor ČRR.

Článek IV.
Členství

 1. Členství v ČRR může být individuální, kolektivní nebo čestné: a) individuálním členem ČRR se může stát občan České nebo Slovenské republiky starší 18 let, který se angažuje v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny, a souhlasí se Stanovami a cíli ČRR; b) kolektivním členem se může stát organizace s aktivním zájmem o problematiku neodkladné resuscitace a urgentní medicíny, např. odborná společnost nebo akademická instituce; c) čestní členové jsou jmenováni výborem ČRR. Čestnými členy se mohou stát jednotlivci s výjimečným a dlouhodobým přínosem pro rozvoj neodkladné resuscitace a/nebo zásluhami za prosazování cílů sdružení.
 2. Členství je výběrové a o přijetí uchazečů rozhoduje výhradně výbor ČRR na základě jejich písemné přihlášky.
 3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele.
 4. Člen sdružení má právo účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit a být volen do výboru sdružení, posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.
 5. Člen sdružení je povinen zejména dodržovat Stanovy a jednat v souladu s cíli a posláním ČRR.
 6. Členství v ČRR zaniká: a) vystoupením člena na základě písemného oznámení; b) úmrtím člena; c) zánikem kolektivního člena; d) zánikem ČRR; e) zrušením členství pro hrubé porušení Stanov, v tomto případě o ukončení členství rozhoduje výbor ČRR.
 7. Proti rozhodnutím výboru ČRR ve věcech členství je možné se odvolat k členské schůzi sdružení.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

 1. Členové ČRR mají právo zejména: a) podílet se na činnosti ČRR; b) volit a být volen do orgánů ČRR; c) obracet se na orgány ČRR s podněty a stížnostmi; d) být informováni o činnosti ČRR; e) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČRR; f) svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti ČRR; g) využívat pomoci a podpory ČRR v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČRR.
 2. Členové ČRR mají povinnost zejména: a) dodržovat předpisy ČRR; b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČRR; c) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech ČRR; d) platit za individuální a kolektivní členství v ČRR roční členský příspěvek, jehož výše je stanovena výborem sdružení, a musí být uhrazen do konce měsíce ledna daného kalendářního roku; e) poskytovat orgánům a funkcionářům ČRR potřebou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČRR.

Článek VI.
Orgány České resuscitační rady

 1. Orgány ČRR jsou: a) členská schůze; b) výbor.

Článek VII.
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, který se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Usnesení členské schůze je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat.
 3. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o ni požádá alespoň pětina členů ČRR, a to do tří měsíců od doručení žádosti.
 4. Termín a místo konání členské schůze je povinen výbor sdružení zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jejího konání.
 5. Členská schůze sdružení zejména: a) rozhoduje o změnách Stanov ČRR; b) schvaluje zprávu o činnosti ČRR; c) schvaluje úkoly a činnosti ČRR pro příslušná období; d) schvaluje zprávu o hospodaření ČRR; e) volí výbor ČRR; f) rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutí výboru ve věci členství v ČRR.
 6. Každý řádný člen členské schůze má právo předložit návrh na hlasování.
 7. O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním v pořadí opačném, než byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. O požadavku tajného hlasování rozhodují účastníci jednání veřejným hlasováním.
 8. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy.

Článek VIII.
Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem ČRR, který řídí činnost ČRR a za svou činnost odpovídá členské schůzi. Funkční období výboru je čtyřleté.
 2. Výbor ČRR tvoří nejméně 3 Gold members of the European Resuscitation Council, nejméně 3 členové ostatní, a 1 zástupce z každé z vybraných odborných společností (ČSARIM, ČSIM, SUMMK, ČKS, ČPS), jmenovaných výbory nebo předsedy těchto společností. Za sdružení jsou oprávněni jednat vždy minimálně dva členové výboru, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.
 3. Předseda a místopředseda jsou voleni členy výboru ČRR na funkční období výboru.
 4. Předseda zastupuje ČRR navenek, podepisuje a jedná jeho jménem, vždy ale minimálně s jedním dalším členem výboru. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru.
 5. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru, nejméně čtyřikrát ročně.
 6. Výbor zejména: a)    koordinuje a organizuje činnost sdružení; b) zajišťuje další činnosti určení členské schůzi; c) svolává členskou schůzi; d) rozhoduje o přijetí členů, zrušení členství a vyloučení členů ze sdružení; e) řídí hospodaření sdružení a odpovídá za ně členské schůzi; f) ustanovuje a/nebo rozpouští pracovní skupiny zaměřené na řešení nebo zpracování specificky zaměřené odborné problematiky (např. základní neodkladné resuscitace, rozšířené neodkladné resuscitace apod.).
 7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit sekretariát ČRR.
 8. Výbor vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti sdružení.
 9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
 10. Pokud se v průběhu funkčního období uvolní místo ve výboru (kvůli rezignaci, dlouhodobé nepřítomnosti apod.), nastupuje na uvolněné místo automaticky kandidát, který získal v posledních volbách nejvyšší počet hlasů.

Článek IX.
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy.
 2. ČRR samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 3. Účetnictví, ve kterém jsou zachyceny všechny příjmy a výdaje vede Výbor ČRR.
 4. Zdroje příjmů sdružení: a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; b) příjmy z vedlejší (doplňkové) činnosti; c) příspěvky z grantů, dotací a příspěvky od neziskových institucí; d) dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.
 5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování provozu a cílů sdružení v souladu s formami činnosti podle těchto Stanov a rozpočtu sdružení. Za hospodaření ČRR odpovídá výbor, který předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.

Článek X.
Zánik sdružení

 1. ČRR zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze; b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 2. Zaniká-li ČRR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o likvidaci majetku sdružení.
 3. Likvidace majetku vykoná likvidátor, kterého jmenuje členská schůze, která zároveň stanoví postup a podmínky likvidace. V případě, že do šesti měsíců od rozhodnutí členské schůze nedojde ke schválení likvidačního projektu, bude uplatněn postup dle platných právních předpisů.

Článek XI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Členové přípravného výboru se dnem vzniku sdružení stávají prvním výborem sdružení a to až do zvolení řádného výboru a orgánů sdružení na první členské schůzi.
 2. Zakládajícími členy sdružení jsou MUDr. Anatolij Truhlář, MUDr. Roman Gřegoř a Bc. Radek Mathauser, DiS., RN. Tito členové Výboru se stali zakládajícími členy sdružení na schůzi dne 28. května 2010, a to na základě svého zájmu a svobodné vůle.
 3. Tyto Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 28. května 2010. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.
 4. Zakládající členové sdružení se stávají řádnými členy sdružení dnem jeho vzniku.
 5. V záležitostech, které tyto Stanovy výslovně neupravují, se sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy.

Datum: 28. května 2010

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.