EPALS Provider
Termíny kurzu

Termíny kurzů naleznete na webu ERC nebo HANZO

Kalendář kurzů ZDE

Aktuální akce ZDE

 

 

EPALS Provider
Místo konání

Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové je jedním z nejmodernějších kongresových hotelů v ČR. Nachází se v klidné části východočeské metropole, v bezprostředním sousedství historického centra města Hradec Králové, které je pěšky dosažitelné do 5 minut. Soutok Labe s Orlicí je vzdálen přibližně 10 minut chůze.

Kongresový hotel byl otevřen teprve v roce 2010, nicméně genius loci má Tereziánský dvůr velmi mocný – prostorný komplex v uzavřeném čtvercovém půdorysu elegantně spojuje historickou budovu Nálepkových kasáren z 18. století s moderní přístavbou, ve které se nacházejí prostory pro ubytování, kongresový sál, restaurace, wellness a kryté parkoviště.

Kontakty

 • HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR****
  Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové
 • GPS: 50°12’28.503″N   15°50’6.245″E
 • Telefon: +420 495 505 111 (recepce)

Změna místa konání vyhrazena!

EPALS Provider
Základní informace

Cíl kurzu

Kurz EPALS je certifikovaným kurzem Evropské resuscitační rady (ERC, European Resuscitation Council) a je určen všem zdravotnickým profesionálům, u kterých lze předpokládat, že se mohou podílet na zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30-60 minutách (novorozence, kojence, většího dítěte), ať již v nemocnici nebo v rámci přednemocniční péče. Cílem kurzu je vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro péči o dítě s respiračním nebo oběhovým selháním z různých příčin, a zábránit progresi kritického stavu do srdeční zástavy. Při výuce je kladen důraz na schopnosti týmové práce v resuscitačním týmu a jeho vedení, vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen výhradně pro zdravotnické profesionály, kteří mohou v běžné klinické praxi provádět rozšířenou neodkladnou resuscitaci u dětí nebo poskytovat léčbu kriticky nemocným dětem v rámci plnění svých pracovních povinností nebo zajišťují její výuku. Nejčastějšími účastníky kurzu jsou lékaři všech specializací, zejména lékaři oborů urgentní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, dále zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry pracující na odděleních intenzivní nebo resuscitační péče, operačních sálech, urgentních příjmech nemocnic nebo zdravotnických záchranných službách.

Podmínkou pro účast v kurzu je vykonávání klinické praxe a ukončené zdravotnické vzdělání, např. ukončené studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zdravotnického zaměření, střední zdravotnické škole nebo lékařské fakultě (výjimku lze udělit pouze studentům 5. a 6. ročníku LF, pokud jejich počet v kurzu nepřesáhne 10 % celkového počtu účastníků).

Příprava před zahájením kurzu

Program kurzu zahrnuje nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží poštou nejpozději měsíc před zahájením kurzu oficiální manuál (v anglickém jazyce) a zároveň získají přístup k učebnici v elektronické verzi (PDF ke stažení na internetových stránkách erc.edu pro všechny zaregistrované účastníky).

ERC dále umožňuje všem registrovaným účastníkům kurzu EPALS na svých stránkách přístup do e-learningové části kurzu, tzv. VLE, virtual learning environment. E-learningová část shrnuje teoretické znalosti nezbytné pro absolvování samotné hands-on části kurzu. Součástí VLE je také pre-course test, který mají povinnosti absolvovat všichni účastníci kurzu. Samotný kurz EPALS je zaměřen na integraci znalostí a nácvik praktických dovedností a předpokládá samostatné nastudování teoretických základů předem. Vzhledem k tomu již hands-on část kurzu (prezenční dvoudenní část) neobsahuje žádné přednášky, ale pouze interaktivní diskuze, workshopy a praktické nácviky.

Přijeďte prosím na kurz připraveni, abyste z něj vytěžili maximum! Čtěte učebnici a absolvujte on-line část kurzu a pre-course test. Tento test nemá žádný vliv na celkové hodnocení, slouží pouze jako podklad k hodnocení pokroku jednotlivých účastníků. Počet pokusů k absolvování pre-course testu není omezen. Očekává se, že před absolvováním hands-on části by měl účastník dosáhnout hodnocení alespoň 70 %.

Přístup do profilu účastníka je možný na stránkách www.erc.edu v sekci CoSy (Course System), podrobný návod přijde registrovaným účastníkům e-mailem.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce

Instruktoři

Instruktorský tým je tvořen zkušenými lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří byli pro tuto činnost vybráni týmem zahraničních instruktorů ERC a následně absolvovali několikaletý certifikovaný výcvik.

EPALS Provider
Odborný program

Požadavky na organizační a personální zajištění výuky, počet vyučovacích hodin, učebnice, pomůcky a zkušební testy jsou definovány závaznými pravidly ERC, tzv. Course Rules, která schvaluje Joint International Course Committee (JICC). Formát kurzu, metodika výuky a odborný obsah musí být shodné ve všech zemích EU, kde je kurz vyučován. Minimální délka praktické části výuky je 15 hodin a 40 minut (bez přestávek a doby nutné k vykonání závěrečné zkoušky), které mohou být rozděleny do dvou nebo tří dnů. Výhradním organizátorem kurzů EPALS v České republice je Česká resuscitační rada, oficiální partner ERC, na základě platného smluvního vztahu. Povinností České resuscitační rady je rovněž příprava budoucích instruktorů a zajištění kontroly kvality.

Kurz EPALS je mimo jiné zaměřen na:

 • rozpoznání a léčbu kriticky nemocného dítěte (zajištění dýchacích cest, řešení obtíží s dýcháním a oběhem)
 • intraoseální infúzní léčbu
 • léčbu šokových stavů
 • nácvik zajištění kriticky nemocného dítěte v modelových situacích
 • nácvik základní neodkladné resuscitace dítěte (PBLS)
 • nácvik altoritmů rozšířené neodkladné resuscitace dítěte (PALS)
 • nácvik resuscitace novorozence v podmínkách mimo porodnici (NLS)
 • léčbu obstrukce dýchacích cest cizím tělesem (FBAO)
 • léčbu defibrilovatelných a nedefibrilovatelných rytmů, bezpečnou defibrilaci
 • nácvik modelových situací (hrozící) srdeční zástavy, závažného traumatu a dalších situací optenciálně ústících v respirační či oběhové selhání u dětí s důrazem na týmovou spolupráci a netechnické dovednosti
 • poresuscitační péči, bezpečný transport a předání pacienta na cílové pracoviště
EPALS Provider
Assessments

Assessments are based on clinical simulations that allow the candidate to effectively demonstrate the core competencies that have been taught on the course. The simulations are standardised and reflect reality as closely as possible.

There are 3 assessment components:

 • Paediatric basic life support with bag-mask ventilation (continuous assessment)
 • EPALS simulation scenario
 • MCQ test
EPALS Provider
Organizace kurzu

Vedení kurzu

Česká resuscitační rada

 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Rozsíval

Organizátor kurzu

Česká resuscitační rada

Národní koordinátor kurzů EPALS

 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Registrace a ubytování

HANZO Production

 • Jan Lapeš, MBA; E-mail: lapes@hanzo.cz
EPALS Provider
Instruktoři v kurzu

Certifikovaní instruktoři ERC pro kurzy EPALS

Zajistěte si místo na kurzu
Registrace na kurz

Registrační poplatek 14.700,- Kč zahrnuje kompletní stravování během obou dnů kurzu (vícechodové obědy v místě konání kurzu a večeře formou výběru z menu v restauraci Šatlava, kávové přestávky, nealkoholické nápoje), učebnici ALS v elektronickém formátu (anglicky), platbu za místo v kurzu v databázi ERC (COSY Course System) a vystavení mezinárodního certifikátu ERC s platností 5 let (po úspěšném složení písemné a praktické zkoušky)

Vaše dotazy ohledně organizace kurzu a odborného programu Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy: lapes@hanzo.cz nebo jana.djakow@gmail.com

Registraci účastníků, rezervaci ubytování, fakturace, vystavování potvrzení o platbě, výběr a požadavky na stravování zajišťuje společnost HANZO Production

Pro registraci, ubytování a další informace o kurzech EPALS klikněte ZDE